PS24 sp. z o.o. 

tel: +48 48 618 05 15
fax: +48 48 618 05 16

Firma zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000558382,

REGON 361569795, NIP 9482603657

Wysokość kapitału zakładowego 3 595 500,00 zł

Zapraszamy do kontaktu